สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากเทียม

สาขาบูรณะฟันและความสวยงาม

สาขาทันตกรรมทั่วไป

สาขาทันตกรรมจัดฟัน

สาขาเอ็นโดดอนติกส์

สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

สาขาปริทันตวิทยา

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม)

รศ.ทพ.อินทรพล หอวิจิตร (DDS. Grad.Dip.in Clin.Sc (Prosth)

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ผศ.ดร.ทพญ.สุวดี เอื้ออรัญโชติ (DDS. MSc. PhD.)

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ทพ.วัชรินทร์ หอวิจิตร (DDS. MSc.)

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร) มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พิเศษ ทพ.พงศกร ภู่วโรดม (DDS. MSc.)

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์) หลักสูตรนานาชาติ
สาขาบูรณะฟันและความสวยงาม

อ.ทพญ.พรรณทิพา บุตรดา (DDS. MSc.)

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมบูรณะ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาเอ็นโดดอนติกส์ หรือ รักษาคลองรากฟัน

ผศ.ดร.ทพญ.อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต (DDS. MSc. PhD. FRCDT (Endo).)

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์ดุษดีบัณฑิต (ชีววิทยาช่องปาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตร (วิทยาเอ็นโดดอนต์)  ทันตแพทยสภา

อ.พิเศษ ทพ.วสุ ดีเสมอ (DDS. Grad.Dip.in Clin.Sc (Endo))

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (เอ็นโดดอนต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ชยวรรธก์ อนันต์สุชาติกุล (DDS. MSc.)

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.ทพญ.เพชริณี ภู่วโรดม (DDS. MSc.)

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ.วีรยา หอวิจิตร (DDS. Grad.Dip.in Clin.Sc (Pedo))

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ดร.ทพ.ศุภวิชญ์ หมอกมืด (DDS. MSc. PhD.)

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Master degree (Biomorphologie et Biomatérials), University of Strasbourg
 • PhD (Physiologie et Développement ), University of Strasbourg
สาขาปริทันตวิทยา หรือ รักษาโรคเหงือก

อ.พิเศษ ทพญ.อมรรัตน์ ศิริธนชัย (DDS. Grad.Dip.in Clin.Sc (Perio))

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.ทพ.ธนภัทร ศรีโพนทอง (DDS. MSc.)

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.พิเศษ ทพญ.อารยา หอวิจิตร (DDS. MSc.)

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากเทียม

ผศ.ทพ.ศิริพงษ์ สิทธิสมวงศ์ (DDS. Higher Grad.Dip. in Clinical Sc.(OMFS) FRCDT (OMFS).)

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) ทันตแพทยสภา
สาขาทันตกรรมจัดฟัน

อ.พิเศษ ทพญ.สุปราณี ดีเสมอ (DDS. MSc. FRCDT (ORTHO).)

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)
 • อนุมัตรบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน) ทันตแพทยสภา

ทพญ.สุภา จันทะเสน (DDS. MSc. FRCDT (ORTHO).)

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร (ทันตกรรมจัดฟัน) ทันตแพทยสภา
สาขาทันตกรรมทั่วไป

ทพญ.อรวดี หอวิจิตร (DDS.)

ทำฟัน ขอนแก่น ราคา
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย